(+90 538) 748 11 49 elmir.aliyev@gmail.com
SPACE
«SPACE» TELEKANALINDA
REKLAM VAXTININ
QİYMƏT VƏRƏQƏSİ
May, 2013-cü il

Програмын ады

Щяфтянин эцнц

Ефир вахты

Щяфтя ярзиндя програмын  бурахылышларын сайы

Програмдан

Яввял

 

АЗН иля

Програмын

Ичиндя

 

АЗН иля

        Информасийа вя аналитик програмлар

1

«Щяр эцн»

1-6

13:00

6

      600

-

2

«Щяр эцн»

1-6

17:00

6

      660

-

3

«Щяр эцн»

1-6

20:20

6

750

900

4

«Щяр щяфтя»

7

20:20

1

780

990

        Филмляр

1

Щинд киносу

6

13:30

1

720

840

2

Щинд киносу

7

14:00

1

720

840

3

Жизэи филми

1-5

15:00

5

660

-

4

Жизэи филми

7

09:00

1

600

-

5

Бядии филм

2

19:00

1

720

810

6

Щинд филм

1-5

00:30

 5

540

540

 7

Бядии филм

6-7

00:30

 2

540

540